Dokument

Här kan du läsa våra stadgar, hamnordning och se hamnkarta.

STADGAR

för Refsnäs Hamnförening Ekonomisk Förening

§ 1. Föreningens firma

Föreningens firma skall vara Refsnäs Hamnförening Ekonomisk Förening

§ 2. Styrelsens säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Refsnäs, Rådmansö Församling, Norrtälje Kommun.

§ 3. Ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art.

Föreningens verksamhetsområde är Refsnäs med utanförliggande skärgård. Ändamålet med föreningens verksamhet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och förvalta föreningens egendom.

Medlemmars deltagande är genom att begagna föreningens tjänster.

§ 4. Insats

Varje medlem skall delta i föreningen med en insats av 100 kronor, som erlägges kontant vid inträdet.

Medlem får ej delta i föreningen med insats utöver vad han är skyldig att delta med.

§ 5. Särskild uttaxering

Om föreningens verksamhet fordrar särskild uttaxering får föreningsstämma besluta därom. Dylik uttaxering får dock icke överstiga 100 kronor per medlem och år.

§ 6. Årsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift som ska beslutas av föreningsstämman får dock icke överstiga 1000 kronor per medlem och år.

Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7. Medlems inträde

Den som önskar inträda i föreningen skall vara bofast eller fritidsboende i Refsnäs med utanförliggande skärgård och vara fysisk person. Inrädesansökan  skriftligen  inges till styrelsen. Styrelsen skall pröva ansökan och besluta hurvida inträdessökande skall vinna inträde eller ej. Inträde skall kunna ske när som helst under räkenskapsåret.

Inträdessökande skall anses som medlem av föreningen så snart styrelsen beviljat hans ansökan och han erlagt insatsen.

§ 8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst 4 ledamöter och en suppleant, högst 6 ledamöter och tre suppleanter valda för två år i sänder, ordförande har utslagsröst.  Avgående styrelseledamöter och suppleanter kan återväljas för två år.

§ 9. Styrelsens sammansättning

Ordinarie föreningsstämma väljer ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. I styrelsen skall såväl öarna som fastlandet alltid vara representerade.

§ 10. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av förutom av styrelsen av den eller dem av styrelsens ledamöter som styrelsen därtill utser.

§ 11. Styrelsens befogenhet m m

Styrelsen äger ej rätt upptaga lån utan föreningsstämmans bemyndigande.

§ 12. Föreningsstämma, valberedning

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen under april månad å ort, som styrelsen bestämmer. Extra stämma skall av styrelsen utlysas,  då den så finner nödigt eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigade för uppgivet ändamål påfordrar en extra stämma.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske genom anslag på kommunens anslagstavla i Refsnäs hamn och anslag i Tjockö by tidigast 4 veckor och minst 14 dagar före ordinarie eller extra föreningsstämma. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske genom brev till varje medlem samt anslag på kommunens anslagstavla i Refsnäs och i Tjockö by tidigast 4 veckor och minst 14 dagar före extra föreningsstämma.

Efter ordinarie föreningsstämma skall mötesprotokoll finnas tillgängligt på hemsidan där också information om nästa års stämma skall framgå.

Andra meddelanden till medlemmar än kallelser sker genom brev och anslag som ovan angivits.

Rösträtt på föreningsstämma tillkommer envar medlem som betalt medlemsavgift och ej uppsagt sig till utträde eller blivit ur föreningen utesluten. Varje medlem äger en röst. Frånvarande medlems rösträtt må utövas av annan medlem genom fullmakt.

En valberedning bestående av 3 ledamöter, varav en tillika sammankallande, väljes av ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13. Ärenden vid föreningsstämma

                      Å ordinarie föreningsstämma förekommer följande ärenden

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Granskning och godkännande av kallelse till stämman.
 4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Fastställelse av resultat- och balansräkningen
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om arvode till styrelseledamöterna.
 12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
 15. Val av ledamöter och sammankallande i valberedning.
 16. Övriga förslag och framställningar, som blivit av styrelsen väckta eller som hos styrelsen skriftligen avlämnats i så god tid, att de kunnat i kallelsen till stämman upptagas, samt andra ärenden, som ankommer på stämman enligt lag om ekonomiska föreningar (1987:667) eller stadgarna.

Vid föreningsstämma skall medlemmarna ges möjlighet att under en punkt ”övriga frågor” diskutera och få information även rörande ärenden, som ej upptagits i kallelsen. Stämman är dock inte beslutför i sådana ärenden.

§ 14. Revisorer och räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Alla räkenskaper samt styrelsens förvaltningsberättelse skall senast den 15 februari påföljande år vara tillgängliga för revisorerna. Revisorerna skall före 15 mars avge revisionsberättelse.

Föreningen skall ha en revisor och en suppleant, av vilka en revisor jämte en suppleant som väljes av ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 15. Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 16. Utträde ur föreningen

Medlem äger rätt att efter uppsägning utträda ur föreningen. Uppsägningen skall vara skriftlig och överlämnas till styrelsen. Avgång ur föreningen skall anses äga rum vid den tid för räkenskapsavslutning, som infaller näst efter sex månader från uppsägningen.

Efter uppsägning avgången medlem äger icke utfå gjord insats. Medlemmen äger utfå vad som kan komma honom till del vid överskottsutdelning enligt 10 kap 1 § lag om ekonomiska föreningar.

§ 17. Uteslutande ur föreningen

Styrelsen äger rätt att ur föreningen utesluta medlem, om denne

 1. ej fullgör sina förpliktelser och åtaganden gentemot föreningen
 2. handlar på sätt som strider emot eller skadar föreningens intressen. Utesluten medlem har förverkat all rätt till vinstutdelning och andel i föreningens tillgångar.

§ 18. Stadgeändring

För ändring av stadgarna gäller vad i 7 kap om ekonomiska föreningar därom föreskrives.

§ 19. Likvidation och upplösning

Om likvidation och upplösning stadgas i 11 kap lag om ekonomiska föreningar.

När Norrtälje kommun övertog driften av hamnen gjordes en överenskommelse att hamnordningen fortsatt ska gälla, och det är kommunens ansvar att så sker.

HAMNORDNING

för Refsnäs Hamn

Refsnäs hamn förvaltas av Norrtälje kommun.

Hamnen skall betjäna boende och näringsliv i Refsnäs med utanförliggande skärgård. Hamnområdets omfattning framgår av vidstående karta.

Biltrafik och parkering

Låg hastighet och stor försiktighet är påbjuden inom hamnområdet. Inom området råder generellt parkeringsförbud. Parkering är endast tillåten på reserverade platser för fordon med parkeringstillstånd.

Båttrafik

Yrkestrafik skall lämnas företräde. Ankring är förbjuden inom hamnområdet.

Båtplatser

Hamnen är indelad i zoner (se karta). Förtöjning är endast tillåten för båtar som uppfyller kravet för respektive zon enligt nedan:

A. Fasta båtplatser enligt avtal

B. Lastning och lossning

C. Tillfälliga platser för bofasta öbor och rörelseidkare i utanförliggande skärgård

D. Tillfälliga platser för gästande öbor

Sjösättningsramp

Rampen nyttjas på egen risk. Se anslag vid bommen. Sjösättning/upptagning skall ske utan dröjsmål så att hamnplanen inte blockeras.

Gästhamn

Närmaste gästhamn finns i Gräddö

Definitioner

Bofasta: Personer folkbokförda i Refsnäs eller i utanförliggande skärgård vilka uppfyller skatteverkets krav för folkbokföring på orten.

Vinter: 1 oktober – 30 april. Sommar: 1 maj-30 september

Tilldelning och bruk av parkeringsplatser

Bofasta öbor och näringsidkare med sin huvudsakliga verksamhet på öarna har företräde vid tilldelning av parkeringsplatser. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. Platsen får endast i undantagsfall lånas ut. Missbruk kan leda till uppsägning.

Tilldelning och bruk av bodplatser

Bodplatser skall hyras ut till bofasta refsnäsbor, bofasta öbor eller näringsidkare med sin huvudsakliga verksamhet i utanförliggande skärgård.

Tilldelning och bruk av fasta båtplatser

Fasta båtplatser hyrs ut endast under sommartid. Yrkesbåtar med hemmahamn i Refsnäs och båtar tillhöriga bofasta refsnäsbor har företräde vid tilldelning av fasta båtplatser. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. Platsen får endast i undantagsfall lånas ut. Den som har en fast båtplats skall vid hamnliggande använda denna så att inte tillfälliga platser blockeras. Missbruk kan leda till uppsägning.

Tilldelning och bruk av tillfälliga platser

Med tillfälliga platser menas förtöjning under högst 3 dygn. I undantagsfall kan längre tid accepteras. Bofasta öbor och näringsidkare med sin huvudsakliga verksamhet på öarna skall alltid kunna beredas säker plats i hamnen, i första hand inne i hamnen, oavsett årstid. Ankring är förbjuden inom hamnområdet.

Bruk av platser för lastning och lossning

Lastning och lossning skall planeras så att omloppstiden blir kort. Sommartid skall södra bryggan alltid väljas i första hand.

Sjösättning/upptagning

Rampen nyttjas på egen risk. Se anslag vid bommen. Sjösättning/upptagning skall ske utan dröjsmål så att hamnplanen inte blockeras.

Bunkring

Bunkring skall ske med försiktighet för att undvika spill.

Förtöjning vintertid

Vintertid är det fri förtöjning för bofasta och näringsidkare i utanförliggande skärgård både vad avser plats och tidsrymd för förtöjning. Elektrisk ström kan tillhandahållas i begränsad omfattning. Vinterförvaring är inte tillåten.

Sopor och renhållning

Alla som använder Refsnäs hamn är skyldiga att hjälpa till att hålla rent och snyggt. Sopor kan lämnas på avsedd plats. För tömning ansvarar Norrtälje kommun.

Ändrade förhållanden

Ändrade förutsättningar i hamnen, ändrade boendeförhållanden, ändrade arbetsförhållanden eller motsvarande kan komma att medföra uppsägning av parkeringsplats, bodplats eller fast båtplats.

Avgifter

Avgifter i Refsnäs hamn år 20XX

Parkeringsplatser

12 platser 500 kr/år och plats

Bodplatser

3 st stora bodar (kiosken, kylrummet, passbåts-/taxiboden) 3000 kr/år och bod

13 st små bodar 400 kr/år och bod

Kajplats

Kajplats fiskekajen 500 kr/meter kaj och år

Fasta småbåtsplatser

28 st 1600 kr/år och plats

Tillfälliga båtplatser

Ingen avgift utgår

Lastning och lossning av yrkestrafik

För yrkestrafik utgår en serviceavgift om 250 kr/båt och år

Sjösättning/upptagning av båtar på rampen

40 kr/båt och tillfälle

Elektrisk ström

Kan levereras till självkostnad enligt överenskommelse

Moms

Moms tillkommer på alla avgifter

keyboard_arrow_up